Apelacioni sud: Nema dokaza o progonu Camgoza

    3 sedmice pre 281 pregleda Izvor: vijesti.me

Međunarodno traženi Binali (Deniz) Camgoz nijednim dokazom nije potkrijepio svoje tvrdnje – da je njegovo loše zdravstveno stanje pogoršano nemarnim odnosom prema njemu dok je boravio u Turskoj, a u postupku pred pravosnažnim organima te države nije dokazana bilo čija odgovornost za smrt njegovog sina, pa ni policijskih službenika koji su se teretili za ubistvo.

To, između ostalog, piše u rješenju Apelacionog suda, kojim je 1. juna 2023. godine odbijena njegova žalba i potvrđena odluka Višeg suda da Camgoza izruče Turskoj.

O žalbi Camgoza odlučivalo je tročlano vijeće kojim je predsjedavao predsjednik Apelacionog suda Mušika Dujović, u kom su bile i sutkinje Evica Durutović i Dijana Radulović.

“Nasuprot žalbenim navodima, pravilno je odlučio prvostepeni sud kada je, u smislu odredbe čl.11 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, koja je u saglasnosti sa relevantnim odredbama Evropske konvencije o ekstradiciji, utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Camgoz Binala, državljanina Republike Turske… Republici Turskoj u cilju vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, nanošenje povrede, prijetnje, kršenje zakona o vatrenom oružju, uzrokovanje štete, razbojnička krađa, pokušaj ubistva… a po molbi Republike Turske br.04/132/22/1492 od 8. 9. 2022. godine”, piše u rješenju tog suda.

Sudije Apelacionog suda ocijenile su da su njihove kolege iz Višeg suda pravilno odmjerile šta je u konkretnom slučaju pretežnije – da li postupanje po međunarodnoj obavezi izručenja ili zaštita prava pojedinca, posebno u kontekstu čl.3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja na apsolutan način zabranjuje torturu, neljudski ili ponižavajući postupak nezavisno od ponašanja žrtve:

“Pa je u konkretnom pravilno zaključio da je pretežnije postupanje po međunarodnoj obavezi izručenja”.

Camgoz, kojeg tamošnje vlasti potražuju zbog najtežih krivičnih djela, uhapšen je 6. jula 2022. godine u Podgorici, a iz Uprave policije tada je saopšteno da je kod sebe imao falsifikovani pasoš u koji je upisano ime Mehmet Ali Bayhan.

Prema pisanju tamošnjih medija, on je vođa organizovane kriminalne grupe, a u krivični dosije upisani su mu razni zločini – ubistva, ranjavanje, otmica, pritvor, iznuda i mučenje počinjeni u Izmiru i okolini, nezakonita naplata čekova i obveznica…

Iako su sudija za istragu, vijeća Višeg, Apelacionog i Ustavnog suda smatrale da je pretežnije postupanje po međunarodnoj obavezi izručenja od zaštite prava pojedinca, ministar pravde Andrej Milović nedavno je donio odluku da Camgoz ostane u Crnoj Gori.

Nema opasnosti od progona

U rješenju Apelacionog suda piše i da je prvostepeni sud dao jasne i valjane razloge u poglednu navoda Camgoza koji je tvrdio da bi u slučaju izručenja bio izložen lošem postupanju, što je pravdao time da je po etničkoj pripadnosti Kurd, po vjerskom opredjeljenju šiitski musliman, te da je bio aktivni član političke partije Narodne demokratske stranke, da su njegovog maloljetnog sina ubili policajci i da je progon počeo nakon što je pozvao državne organe da utvrde krivičnu odgovornost policijskih službenika…

“Po ocjeni ovog suda pravilno je našao da je događaj vezan za smrt maloljetnog sina okrivljenog bio predmet razmatranja pred nadležnim pravosudnim organima Turske, da je isti postupak pravosnažno okončan, te da u tom postupku nije dokazana bilo čija odgovornost za smrt sina okrivljenog, pa ni policijskih službenika koji su se teretili za ubistvo njegovog sina. U tom pravcu je prvostepeni sud dao jasne i valjane razloge, naveo je konkretne odluke pravosudnih organa Turske iz kojih proizilazi da je krivični postupak prvosnažno okončan, a koje razloge i ovaj sud u cjelosti prihvata i na iste upućuje podnosioca žalbe. Takođe je prvostepeni sud pravilno cijenio, a u odsustvu drugih okolnosti koje bi konkretno ukazivale da će okrivljeni biti izložen lošem postupanju od strane države molilje, da sama činjenica pripadništva određenoj vjerskoj, etničkoj ili političkoj organizaciji ne može ukazivati da postoji opasnost od progona, odnosno negativnog postupanja za slučaj izručenja. Prvostepeni sud je i u pogledu prednje navedenog dao jasne i valjane razloge, a zbog čega se navodi žalbe pokazuju neosnovanim”, ocijenile su sudije Apelacionog suda.

Ispitujući navode žalbe kojima je ukazano na loše zdravstveno stanje Camgoza i da je takvo stanje pogoršano nemarnim odnosom prema njemu dok je boravio u Turskoj, sudije su ocijenile da “ovakvi navodi žalbe nemaju uporište u bilo kojem dokazu, koji se nalazi u spisima predmeta”.

Sudije su neosnovanim ocijenile navode žalbe koje se odnose na povredu elementarnih ljudskih prava okrivljenog za slučaj da bude izručen nadležnim organima Turske i na to da će biti izložen diskriminatornom tretmanu:

“Ovo iz razloga što u konkretnom mora postojati realna opasnost od izlaganja riziku i posljedice moraju biti predvidive. Sud u konkretnom zahtijeva da se dokaže postojanje ozbiljnog osnova da se vjeruje da bi okrivljeni bio izložen stvarnom riziku od lošeg postupanja ukoliko bi bio izručen, tačnije, ne samo da se nalazi u stvarnom riziku od zabranjenog postupanja imajući u vidu opšte stanje u državi, već i da je taj rizik veći od rizika drugih kada se nalaze u sličnim okolnostima. Kako je naprijed navedeno izostalo u konkretnom slučaju, odnosno, kako dokazi u spisima predmeta, te i sve što je priloženo uz žalbu ne ukazuje na postojanje stvarnog rizika da će okrivljenom biti ugrožen život i bezbjednost ukoliko bude izručen R.i T., to su navodi žalbe u cjelosti bez osnova”.

Pri činjenici da krivično djelo zbog koga se potražuje okrivljeni nije političko krivično djelo, djelo povezano sa političkim krivičnim djelom, kao ni vojno krivično djelo, to je po nalaženju ovog suda, pravilno postupio prvostepeni sud kada je utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje državljanina Turske Camgoz Binalija Turskoj, piše u rješenju Apelacionog suda

Za smrt sina nema odgovornih

I sudije Ustavnog suda konstatovale su da je prvostepeni sud pravilno našao da događaj vezan za smrt Camgozovog maloljetnog sina razmatran pred nadležnim pravosudnim organima Turske, da je pravosnažno okončan i da u tom postupku nije dokazana bilo čija odgovornost, pa ni policajaca…

Osvrćući se na žalbene navode Camgoza da je Ustavni sud Turske utvrdio propuste nadležnih u istrazi vođenoj povodom smrti njegovog sina i odgovornost policajaca, konstatovali su da je riječ o događaju koji nije u vezi sa razlozima koje podnosilac ističe u pravcu osporavanja rješenja i ispunjenosti pretpostavki za njegovo izručenje Turskoj.

“Naime, utvrđeno je da predmetni događaj, koji je izazvao smrt maloljetnog sina podnosioca, nije u vezi sa etničkom, vjerskom ili političkom pripadnošću samog podnosioca, niti je u vezi sa krivičnim djelima za koja se isti potražuje, već da predmetni događaj prdstavlja zaseban predmet o kojem su nadležni organi Republike Turske odlučivali”, piše u odluci Ustavnog suda kojim je odbijena Camgozova žalba.

Ustavni sud potvrdio je da 3. oktobra 2023. godine Camgoz treba da bude izručen Turskoj, da takva odluka redovnih sudova ne krši Evropsku konvenciju i da je ustavna žalba njegovih branilaca u cjelosti neosnovana.

Sudije Ustavnog suda u odluci navode da su ispitale i ocijenile da su interpretacije redovnih sudova, koji su ranije donijeli odluku o izručenju Camgoza, saglasne sa Ustavom s aspekta zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Vijećem koje je donijelo tu odluku predsjedavala je sutkinja Desanka Lopičić, a činile su ga i sudije Milorad Gogić i Budimir Šćepanović.