Đukanović: EPCG će pomoći CEDIS-u da izađe iz krize

    1 godina pre 258 pregleda Izvor: VIJESTI

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović uputio je pismo o namjeri bordu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), u kojem navodi da tijelo na čijem je čelu izražava namjeru da izvrši finansijsku konsolidaciju CEDIS-a kroz neki od modela njegove dokapitalizacije, i/ili neki drugi zakonom propisani model.

Cilj je, kako je naveo, prevazilaženje problema sa likvidnošću, tako i dugoročno sa solventnošću, prouzrokovanog dejstvom globalne energetske krize i enormnim povećanjem cijena električne energije na tržištu.

„Odbor direktora EPCG je, brižljivo analizirajući cjelokupnu situaciju, našao da gornja granica za cijenu električne energije koju je CEDIS obavezan nabavljati radi pokrića 8,39%, regulatorno priznatih, tehničkih gubitaka na mreži iznosi 58,17 eura/MWh“, navodi Đukanović u pismu koje je objavio na Tviteru.

Ističe da se bord EPCG-a obavezuje da će do 15. decembra odabrati optimalne zakonske modele za finansijsku konsolidaciju CEDIS-a, vodeći računa o poreskom tretmanu eventualne finansijske transakcije.

Bord će, dodaje, donijeti i odgovarajuće odluke kojim će omogućiti da EPCG iz sopstvenih sredstava nadomjesti finansijske gubitke CEDIS-a koje su posljedica ostvarene razlike u cijeni od 58,17 eura/MWh i iznosa cijene po kojoj CEDIS kupuje količine električne energije neophodne radi pokrića regulatorno priznatih, tehničkih gubitaka na mreži od 8,39 odsto.

Đukanović navodi i da se bord obavezuje da će važenje predmetnih odluka oročiti tako da se iste primjenjuju počev od 1. januara iduće godine, pa sve dok je situacija na tržištu takva da ugrožava likvidnu i solventnu poziciju CEDIS-a.

„Odbor direktora EPCG-a ne isključuje mogućnost da kao alternativu mjerama iz prethodnog paragrafa, u skladu sa zakonom, CEDIS-u ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji neophodnih količina električne energije radi pokrića tehničkih gubitaka od 8,39 odsto po cijeni od 58,17 eura/MWh.

„Prednje istaknuta namjera izražava se u uvjerenju da je finansijska konsolidacija CEDIS-a neophodan i prioritetan uslov urednog i pouzdanog obavljanja energetskih djelatnosti svih energetskih subjekata koji posluju na teritoriji Crne Gore, a dominantno se preduzima u interesu pouzdanog i redovnog snabdijevanja električnom energijom crnogorskih građana i privrede od strane EPCG kao de fakto jedinog snabdjevača“, dodaje Đukanović.

Kazao je da bord EPCG-a istovremeno očekuje da će poslodavstvo CEDIS-a učiniti maksimalan napor da gubitke na mreži svede na regulatorno priznati procenat od 8,39 odsto.

„Ovaj akt ima pravno obavezujuće dejstvo za njegovog potpisnika, tako da organi upravljanja CEDIS DOO stiču pravo da shodno ovom aktu postupaju u dobroj vjeri da će njime izražene namjere blagovremeno biti realizovane, i isti se od strane organa upravljanja CEDIS-a u poslovnoj komunikaciji i pravnom saobraćaju sa trećim licima i/ili državnim institucijama, preduzete u svrhu obavljanja energetske djelatnosti, može koristiti kao validan dokaz“, zaključio je Đukanović.