Izvještaj o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori za februar 2020.godine

  • 7 dana pre
  • 67 pregleda
  • Izvor: PV Informer

Kvalitet vazduha tokom februara je bio bolji u odnosu na prethodni mjesec. Iako su registrovana prekoračenja PM čestica na mjernim stanicama u Sjevernoj i Centralnoj zoni, srednje dnevne koncentracije su uglavnom bile niže u odnosu na one koje su zabilježene tokom januara.Evidentirana je i povećana koncentracija benzo(a)pirena u PM10 česticama.

KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA-GAGOVIĆA IMANJE

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 10µm (PM10) Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50 μg/m3 ), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. Šesnaest srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u februaru mjesecu je bilo iznad propisane granične vrijednosti.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 2.5µm (PM2.5) Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardi kvaliteta na godišnjem nivou.

SUMPOR DIOKSID Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3 ) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3 ). Dvije jednočasovne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su tokom mjerenja u februaru mjesecu bile iznad propisane granične vrijednosti. Jedna srednja dnevna vrijednost koncentracije sumpor dioksida je bila iznad propisane granične vrijednosti u februaru mjesecu.

AZOT DIOKSID Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3 ). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u februaru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

UGLJEN MONOKSID Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poređene sa propisanom graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost (10 mg/m3 ). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti koncentracija ugljen monoksida na ovom mjernom mjestu su tokom mjerenja u februaru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO(A)PIRENA U PM10 Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo (a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-c.d) pirena, dibenzo (a.h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.