Klub odbornika DPS-BS Pljevlja: Pomoć za one kojima je potrebna

    9 meseci pre 1441 pregleda Izvor: PV Informer

Klub odbornika DPS-BS u SO Pljevlja predložio je 10 amandmana na Odluku o finansijskoj podršci porodici sa djecom.

Cilj amandmana je otklanjanje pravnih nedostataka koji odluku čine ništavom kao i o otklanjanje diskriminatorskih odredbi u pogledu prebivališta i u krajnjem značajno povećanje pomoći porodicama kojima je ovakva vrstva davanja stvarno potrebna.

Smatramo da lokalna samouprava ne treba da interveniše sa socijalnim davanjima za djecu iz porodica koje ostvaruju za naše standarde visoka, čak i enormno visoka primanja.

Akcenat je stavljen na stvarno ugrožene porodice i njihovu djecu gdje ovo primanje ima za cilj da se poprave njihove lične i porodične prilike dok za porodice koje su kroz, prije svega politiku, obezbijedile sebi nadprosječna primanja ovakvo davanje iz budžeta lokalne samouprave je klasičan primjer bahatog luksuza i rasipništva novca svih građana.

Uspostavljanjem granice od 1.400 eura mjesečnog primanja u porodici korisnika dječijeg dodatka postiže se cilj Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti: smanjuje se nepovoljan položaj djece u porodicama sa manjim primanjima čime se smanjuju socijalne razlike, a pogotovo jer smo predložili i izmjene u pogledu visine dječijeg dodatka:

1. 60 eura mjesečno po djetetu umjesto prethodno predviđenih 30 eura.

2. Za porodice i djecu sa prebivalištem na seoskom području Opštine Pljevlja (seoske mjesne zajednice) visina dječijeg dodatka iznosi 80 eura po djetetu što predloženom odlukom uopšte nije predviđeno.

3. Za porodice čije je dijete korisnik materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine, visina lokalnog dječijeg dodatka iznosi 100 eura mjesečno po djetetu korisniku ovih socijalnih davanja, umjesto prethodno predviđenih 50 eura.

Uspostavljanjem granice za porodice koje imaju primanja veća od 1.400 eura stvara se finansijska mogućnost da se iznos lokalnog dječijeg dodatka poveća.

Takođe, predlažemo da se promijeni naziv postojeće odluke u “Odluka o lokalnom dječijem dodatku” jer je u članu 23 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti takstativno navedeno koji prihodi se ne smatraju prihodima u postupku ostvarivanja materijalnog obezbjeđenja a gdje nema finansijske podrške porodici sa djecom.

Na ovaj način otklanjamo realnu mogućnost za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice da prilikom ostvarivanja prava na lokalni dječiji dodatak ne bi izgubili materijalno obezbjeđenje porodice.

Klub odbornika DPS-BS Pljevlja