Nevladino udruzenje“Bonum“ uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma realizuje projekat“BACI OTPAD NA PRAVO MJESTO“

    7 mjeseci pre 214 pregleda Izvor: PV Informer

 U prostorijama NVO “Bonum” održana je konferencija za štampu na kojoj su predstavnici ove nevladine organizacije govorili o početku realizacije projekta “BACI OTPAD NA PRAVO MJESTO” koji se realizuje uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Dominirajući metod u sakupljanju   otpada Crnoj Gori je deponovanje  komunalnog otpada .U najvećoj mjeri se ne primjenjuje odvojeno sakupljanje i reciklaža ambalažnog  i drugog otpada.

Ne postoji edukacija stanovništva o otpadu,načinu postupanja i obavezi reciklaže.

 U  sjevernim djelovima Crne Gore je nerazvijena svijest i nedovoljna   je informisanost građana o neophodnosti pravilnog tretiranja čvrstog otpada, i posledicama neodgovarajućeg tretiranja otpada po zdravlje stanoviištva i životu sredinu. Prisutan je nedostatak međusektoirske saradnje i finansijskih sredstava za mobilisanje šire multietničke javnosti koja treba da igra glavnu ulogu u razvoju procesa selektivnog sakupljanja komunalnog otpada.

Ovaj projekat će započeti javnu kampanju o problematici selektivnog sakupljanja otpada i reciklaže u cilju održivog razvoja. Održivo upravljanje otpadom znači efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine proizvedenog otpada i postupanje sa njim na takav način da to doprinese ciljevima održivog razvoja. Da bi jedna kampanja bila uspešna, neophodno je učešće svih ključnih struktura lokalne zajednice, što ovaj projekat obezbeđuje, ali i jedan kontinuitet aktivnosti u okviru kampanje i uvođenje konkretnih promena u upravljanju komunalnim otpadom u smislu primarne selekcije na većem delu teritorije opštine.

U opštinama  je primjećena situacija i ako se otpad  baca u označene kontejnere on opet završava na deponiji jer se ne vrši primarna selekcija otpada i baliranje kako bi se mogao poslati u fabrike za reciklažu. 

Selektivno sakupljanje otpada je inače, jedna od najznačajnijih aktivnosti za implementaciju Zakona o upravljanju otpadom
– Selektivnim sakupljanjem otpada sprečavamo zagađivanje životne sredine, štedimo prostor i energiju, čuvamo prirodne resurse. Samo odvojeno sakupljeni otpad može da se iskoristi. Da bi se reciklaža uspješno ostvarila neophodno je da pravilno odvajamo otpad na mjestu njegovog nastanka, jer je samo na taj način moguće ponovo iskoristiti papir, plastiku, staklo i metal.

U pojedinim  djelovima Pljevalja postavljeni  su novi kontejneri koji se ne koriste pravilno .

U opštinama  je primjećena situacija i ako se otpad  baca u označene kontejnere on opet završava na deponiji jer se ne vrši primarna selekcija otpada i baliranje kako bi se mogao poslati u fabrike za reciklažu. 

U gradskom  područiju i seoskim mjesnim zajednicama ima veliki broj divljig deponija. 

Gradjani nekontrolisano bacaju otpad u  rijeku Breznicu koja protiče kroz grad, u rijeku Ćehotinu koja  predstavlja i izletište gradjana ,po ulicama i parkovima.

Otpad se deponuje u dvorištima škola i  u neposrednoj blizini škola.

Pljevlja se ubrajaju u crne ekološku taćku  ne samo Crne Gore vec i u Evropskim prostorima.  Kao posledica velikog stepena aoerozagadnjenja je i veliki broj  plucnih bolesnika,psihićkih oboljenja kod odrasih i djece.

Poseban problem je nekontroilisano bacanje otpada sto je potencijalna opasnost za pojavu zaraznih bolesti,  veliki broj pasa lutalica i zagadnji parkovi i rijeke u gradu pored šetalista .

Javno preduzeće D.O.O. “Čistoća” na više lokacija u gradu postavljene nove kante predviđene samo za žar da bi se spriječilo paljenje kontejnera .

Medjutim I dalje pojedini nesavjesni građani očigledno namjerno nastavljaju sa starom praksom uništavanja društvene imovine i degradiranju i onako narušene životne sredine u Pljevljima.

Ove kante su montažnog karaktera i biće korišćene isključivo za vrijeme trajanja grejne sezone.

Pored paljenja kontejnera pojedini građani u kontejnere ubacuju gume, građevinski materijal, dotrajali namještaj a nije rijetkost da se kontejneri prevrnu ili završe u obližnjoj rijeci.

Ovakvi primjeri bi trebali izazvati veću reakciju Komunalne policije i svih ostalih nadležnih organa u opštini Pljevlja, uz primjenu kaznene politike, jer je očigledno da se jedino tako može obezbjediti poštovanje zakonskih normi. Postavljanje video nadzora u užem dijelu grada i veća edukacija građana bi mogla koliko toliko spriječi ovakve pojave koje štetno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Planirane aktuivnosti u projektu su.

-Okrugli sto  na temu previlnog i selektivnog odvanja otpada uz učešće predstavnika Komunalne policije, DOO“Čistoća“ gradjana i NVO

I- Kampanja podizanja javne svijesti  koja obuhvata slijedeće aktivnosti:

a) )Izrada dizajna  i štampanje promotivnog materijala.

flajera(1500 kom) i postera (200 kom)

  1.     b).  Dostava flajera korisnicima usluga Javnog  komunalnih preduzeća „Čistoća“

     c).Postavljanje postera na dostupnim mestima u opštini u cilju promocije projekta i obaveštavanja javnosti o značaju odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u razvoju lokalne  zajednice.  

  –   d). INFO ŠTANDOVI   za distribuciju flayera I razgovor sa  građanima na sedam gusto naseljenih  lokacija u gradu: Centar, Moćevac, Ševari, Gagovića Imanje, Kupusište,Radosavac,Golubinja 

2. Jednodnevna  Eko radionice za članove NVO ,Medije,građane  “-Selektivno sakupljanje otpadana kojima   će se obraditi sledeće teme:

–  Nacionalna strategija upravljanja čvrstim otpadom

– Plan upravljanja otpadom u lokalnoj zajednici

-Smetlište i sanitarna deponija

-Reciklaža komunalnog otpada

-Javna komunalna preduzeća i njihova uloga u uspostavljanju sistema selektivnog sakupljanja otpada i reciklaže

3. Dostavljanje Inicijative Opštini Pljevlja za donošenje Odluke o načinu  odvojenog sakupljanja otpada

  1. 4  Kontakt  TV emisija”Reciklaža-put urbane održivosti” RTV Pljevlja 

   5.Eko Patrole Osposobljen tim od 20  Volontera za EKO- Patrole

koji čine volonteri NVO Bonum ,omladina i koji bi telefonom obavjestili komunalnu inspekciju  da interveniše u slučajevima nekontolisanog odlaganja otpada.


Najnovije vijesti

SPOMENIK U KRUPICAMA

11.08.2020 23:27

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6323 pregleda