Novi član Borda direktora EPCG bio u zatvoru: Oštetio budžet Rožaja za 11 hiljada eura

    6 dana pre 360 pregleda Izvor: Portal Borba

Za člana borda direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) na predlog Bošnjačke stranke postavljen je Tahir Đonbaljaj koji je bio osuđen na deset mjeseci zatvora zajedno sa predsjednikom opštine Rožaje jer je oštetio gradsku kasu za 11.000 eura.

Đonbaljaj, koji je vršio dužnost samostalnog savjetnika za građevinarstvo, optužen je da je zloupotrijebio službeni položaj i oslobodio investitore S.M. i Š.M. plaćanja naknade za komunalno opremanje građevisnkog zemljišta i stambenog objekta u Gusinju.

Tahir Đonbaljaj prvostepeno je osuđen zajedno sa predsjednikom op­šti­ne Plav Or­hanom Šah­ma­no­vićem zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Šahmanović je osuđen na godinu dana zatvora, a na devet mje­se­ci za­tvo­ra osu­đen je sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik za gra­đe­vi­nar­stvo u Op­šti­ni Ro­ža­je Đon­ba­ljaj.

Na­mje­šte­nik za ob­ra­čun na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta Jo­van Lon­ča­re­vić tada do­bio osam mje­se­ci ro­bi­je.

Pre­ma op­tu­žni­ci, oni su zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ošte­ti­li grad­sku ka­su za 11.000 eura.

Šah­ma­no­vić je, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći slu­žbe­ni po­lo­žaj i pre­ko­ra­če­njem gra­ni­ca slu­žbe­nih ovla­šće­nja, na ne­za­ko­nit na­čin, bez prav­nog osno­va, oslo­bo­dio in­ve­sti­to­re S.M. i Š.M. pla­ća­nja na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta i stam­be­nog objek­ta u Gu­si­nju.

Pored Đonbaljaja, Bošnjačka stranka je predložila i Emira Strujića u Bord direktora Elektroprivrede.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: