Održana redovna sjednica Skupštine opštine Pljevlja

    10 mjeseci pre 564 pregleda Izvor: PV Informer

U četvrtak, 5 decembra 2019.godine održana je redovna sjednica Skupštine opštine Pljevlja sa četiri tačke dnevnog reda, od kojih je prva tačka dnevnog reda izazvala najviše rasprave političkih subjekata u skupštini, a odnosila se na razmatranje aktuelne situacije u komunalnim preduzećima D.O.O “Grijanje”, D.O.O “Komunalne usluge” kao i o Agenciji za stambeno-poslovni fond opštine Pljevlja.

Odbornici su u većernjim časovima počeli raspravu i o predlogu Odluke o porezu na nepokretnosti ,predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja i predlogu Rješenja o odbijanju zahtjeva Dzarić Milana za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu radi komplatiranja urbanističke cjeline.

Učešće u raspravi oko prve tačke dnevnog reda su uzeli i povjerenici sindikalnih organizacija u opštini Pljevlja.Odbornicima su se obratili Miladin Sekulić sindikalni povjerenik Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Ratko Pejović sindikalni povjerenik Saveza sindikata Crne Gore i u svom obraćanju ukazali na probleme u radu navedenih preduzeća koja posluju sa gubitkom.

Oni su iznijeli mišljenje da je potpuno jasno da bez većeg učešća opštine Pljevlja kao osnivača u rješavanju problema nema oporavka preduzeća.Pored toga potreban je adekvatan izbor stručnog menadzmenta – izvršnog direktora i Odbora direktora koji bi kroz kvalitetnu organizaciju poslovnih obaveza mogli omogućiti izlazak iz krize. Potrebno je poboljšati uslove rada za radnike u kotlarnici preduzeća “Grijanje” zbog stalno prisutne ugljene prašine u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.Potrebno je organizovati van sezone obuku za radnike kotlarnice da bi mogli preuzeti obavljanje dopunskih poslova koji mogu donijeti prihod preduzeću..Od strane Opštine preuzeti plaćanje isporučenog uglja do ozdravljenja preduzeća.Obezbjediti beneficirani radni staž za radnike kotlarnice.

Takođe smatraju da je jasno da je zbog veoma loše starosne strukture potrebno zaposliti stručne mlade ljude potrebnih kvalifikacija koji bi mogli raditi na poslovima toplifikacije grada i drugim poslovima koji donose profit.Potrebno je takođe u svim Komunalnim preduzećima izvršiti sistematizaciju radnih mjesta,ograničiti broj administrativnih radnika na razumnu mjeru u odnosu na radnike koji rade direktno u proizvodnji, pojačati disciplinu na poslu i odgovornost svih struktura u proizvodnom lancu kao i poštovanje svih odredbi Kolektivnog ugovora i Zakona o radu.Radi se o preduzećima od šireg društvenog značaja i iz tog razloga potrebna su konkretna rešenja i sveobuhvatno angažovanje svih struktura društva da bi ova preduzeća izašla iz krize i počela poslovati pozitivno.

O problemima u navedenim preduzećima i načinu izlaska iz krize nekoliko puta je govorio i predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović koji je odgovornost za nepovoljno poslovanje preduzeća naslovio na opozicionu vlast koja je do 2014 godine upravljala opštinom Pljevlja.

Posle govora predsjednika opštine, od strane pretežno opozicionih odbornika su postavljana brojna pitanja za nosioce lokalne vlasti i rukovodstva preduzeća,a u raspravu su se uključili članovi odborničkih klubova zastupljenih u Skupštini Pljevalja, sa većinom iznijetim dijametralno suprotnim stavovima o tome ko je kriv za ovakvo stanje u ovim preduzećima o kojima se raspravlja.

Na kraju rasprave usvojeni su Zaključci koje je predložila skupštinska većina o načinu za izlazak iz krize :

  1. Zadužuje se Služba unutrašnje revizije opštine Pljevlja da izvrši finansijsku analizu stanja u D.O.O “Komunalne usluge”, D.O.O “Grijanje”i D.O.O.”Agencija za stambeno komunalni fond Pljevlja”u roku od 30 dana od dana održavanja 16 sjednice Skupštine opštine Pljevlja.
  2. Zadužuje se resorni Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode da izvrši analizu poslovanja u D.O.O “Komunalne usluge”, D.O.O “Grijanje”i D.O.O.”Agencija za stambeno komunalni fond Pljevlja” i da mišljenje o optimalnoj organizaciji navedenih preduzeća u obavljanju navedenih poslova u skladu sa važećim zakonskom i podzakonskim aktima.
  3. Zadužuje se Predsjednik opštine da na osnovu finansijskih izvještaja unutrašnje revizije i izvještaja resornog sekretarijata predloži mjere za prevazilađenje višegodišnjih finansijskih,kadrovskih i tehničkih problema u navedenim preduzećima u roku od 30 dana od dana dostavljanja finansijskog izvještaja i mišljenja nadležnog sekretarijata, vodeći računa o ostvarivanju javnog interesa u smislu obavljanja poslova i trošenja javnih sredstava.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6608 pregleda