Raspisan ponovljeni tender za izvođenje radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića

    3 mjeseca pre 301 pregleda Izvor: pljevlja.me

Opština Pljevlja raspisala je tender za izvođenje radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića u DUP-u „Breznica“, nakon što je prvi tenderski postupak, objavljen u martu mjesecu, obustavljen zbog neispravnosti pristiglih ponuda.

Procijenjena vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosi 80.000,00 eura, a realizacijom ovog projekta predviđeno je da se na pomenutoj lokaciji izgradi 41 novo parking mjesto.

Tender je objavljen 09. juna 2020. godine, a ponude se predaju radnim danima od 07- 15:00 sati, zaključno sa danom 17.07.2020. godine do 11:00 sati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17. 07. 2020. godine u 11:30 sati, u prostorijama Opštine Pljevlja.

Najnovije vijesti

Danas zasijeda NKT

17.09.2020 13:31

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6586 pregleda