Remedijacija kasete 2 Te Pljevlja, na deponiji Maljevac počinje 18.09.2019.godine

    2 godine pre 447 pregleda Izvor: PV Informer

Redakcija portala „PV Informer“ uputila je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore pitanje : ZAŠTO SE KASNI SA POČETKOM RADOVA KASETE 2 TE PLJEVLJA NA DEPONIJI MALJEVAC ?

ODGOVOR AGENCIJE PRENOSIMO U CJELINI :

„Podsjećanja radi, Vlada Crne Gore je 2014.g. potpisala Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom, kako bi se finansirala realizacija projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje-IWMCP“, u okviru kojeg je planirana sanacija istorijskih lokacija (KAP – deponija čvrstog otpada i bazeni crvenog mulja; Jadransko brodogradilište Bijela – deponija grita, Termo-elektrana Pljevlja – deponija pepela i šljake Maljevac i Flotaciono jalovište Gradac – Pljevlja). Razvojni cilj IWMCP Projekta je da se smanji rizik od zagađenja prirodnih resursa Crne Gore, kao i rizik po javno zdravlje koji postoje zbog kontaminacije sa pet deponija industrijskog otpada. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine određena je za implementacionu jedinicu projekta.

Vezano za remedijaciju deponije Maljevac, Vlada Crne Gore je zaključcima broj 07-1133, od 13.04.2017 godine, zadužila Ministarstvo finansija i EPCG da zaključe poseban Ugovor za korišćenje sredstava kredita za remedijaciju predmetne deponije. Ugovor je potpisan 27.03.2018. godine, a na osnovu člana 5 stav 8 predmetnog Ugovora zakljućen je Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” za remedijaciju lokacije Pljevlja (deponije pepela i šljake Maljevac).

Agencija za zaštitu priroode i životne sredine objavila je 02.04.2019. godine tender za izbor izvođača radova na remedijaciji deponije pepela i šljake „Maljevac, odnosno na rekultivaciji kasete II, rekultivaciju nizvodnih kosina, sanaciju klizišta, izmještanju Paleškog potoka sa izgradnjom pumpe procjednih voda, izgradnji trafostanice i ostale eklektro infrastrukture za potrebe pumpne stanice drenažnih voda. Ugovor sa izabranim izvođaćem radova, konzorcijumom BEMAX/TERMOSISTEM/RAMEL. D.O.O -MNE (Montenegro), potpisan je 23.07.2019. godine. Pripremeni radovi, koji podrazumijevaju mobilizaciju opreme, mehanizacije i ljudstva,  su shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata prijavljeni Ministarstvu održivog razvoja i turizma, odnosno Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje

07.08.2019. godine. Pored navedenog, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavila je 18.04.2019. godine Zahtjev za izražavanje interesovanja za izbor nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisan 22.07.2019. godine sa konzoricijumom NIK COMom (Nikšić)/Institutom za metalurgiju i rudarstvo (Bor). 

Članom 3 Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” za remedijaciju lokacije Pljevlja (deponije pepela i šljake Maljevac), potpisanog između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i EPCG,  Agencija se ovavezuje da:

  1. Vrši kontrolu tenderskog postupka za odabiir izvođača radova i/ili dobavljača usluga;
  2. Zaključuje Ugovore sa izvođačima radova i /ili dobavljačima usluga;
  3. Vrši kontolu kvaliteta i kvantiteta radova po Ugvorima sa izvođačima radova i/ili dobavljačima usluga;
  4. Vrši provjeru i usklađenost dokumentacije sa stvarno izvšenim radovima i Glavnim projektom.

Iz navednog se može zaključiti da Agencija nije odgovorna za održavanje kasete II, pa samim tim ne može ni biti nadležna za istu.

U članu 8 pomenutog Ugovora navedeno je slijedeće:

U cilju izvodjenja radova i/ili pružanja usluga, EPCG se obavezuje da Agenciji:

1. preda revidovan Glavni projekat Nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac – knjiga 4 sveska 2, knjiga 12 sveska 2, knjiga 11, knjiga 10, knjiga 15,

2. Preda građevinsku dozvolu, nakon pribavljanja iste od strane nadležnog organa;

3. Obezbijedi nesmetan pristup lokaciji u cilju izvođenja radova i/ili pružanja usluga.

Od gore navedenog, EPCG je uredno predala Glavni projekat Agenciji 01.08.2019. godine. Pribavljena je i predata Građevinska dozvola za rekonstrukciju kasete 2, dok je tek 10.09.2019. godine EPCG prijavila radove na sanaciji klizišta Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje.

Shodno dinamičkom planu koji je sastavni dio Ugovora za izvođenje radova, konkretni radovi na remedijaciji zvanično počinju 18.09.2019. godine“.Najnovije vijesti

Prognoza vremena – 19 . januar

18. januara 2022. 22:56

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 32854 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 14325 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 13726 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 13425 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 12575 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12224 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 11891 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 11779 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 10801 pregleda
%d bloggers like this: