Rigorozni Predlog zakona o radu: 50 slučajeva automatskog otkaza bez disciplinskog postupka

    7 mjeseci pre 701 pregleda Izvor: Analitika

Novi Predlog zakon o radu predviđa oko 50 slučajeva kada poslodavac može dati otkaz zaposlenom bez disciplinskog postupka. Portal Analitika, zbog važnosti zakona, objavljuje sve slučajeve ovog veoma rigoroznog Predloga zakona…

Aktuelni zakon je po tom osnovu daleko povoljniji od novog Predloga zakona, budući da se po tom propisu može dati otkaz uz disciplinski postupak u većini navedenih slučajeva. Poslodavci su upravo inicirali izmjene tog zakona kako bi lakše otpustili zaposlene.

RAZLOZI

Kao opravdani razlog, zakonopisac je predvidio otkaz “zbog neostvarivanja rezultata rada koji su utvrđeni kolektivnim ugovorom, aktom poslodavca ili ugovorom o radu, u periodu koji ne može biti kraći od 30 dana”.

Zakonopisac je predstavio i set slučajeva kada se zaposlenom uručuje otkaz “zbog njegovog ponašanja”.

U pitanju su povrede propisa o zaštiti i zdravlju na radu čime se, kako se navodi u Predlogu, ” izaziva opasnost po sopstveno ili zdravlje drugih zaposlenih”.

OTKAZ ZBOG ALKOHOLA I DROGE

Otkaz se daje i zbog dolaska na posao pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, opijanja u toku rada ili upotrebe psihoaktivnih supstanci.  Uz odbijanje odgovarajućeg testa radi utvrđivanja tih činjenica od strane ovlašćenog lica, u skladu sa posebnim propisima.

Takođe, automatski otkaz sleduje i zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više radnih dana uzastopno, odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci. Ova odredba je bila sastavni dio svih zakona o radu u posljednjih nekoliko decenija.

SLUŽBENI POLOŽAJ

Zakonopisac je predvidio i slučajeve kada se uručuje otkaz zbog “zloupotrebe službenog položaja”.

Otkaz se uručuje zbog zloupotrebe službenog položaja na osnovu pravnosnažne sudske presude ili prekoračenja ovlašćenja, kao i zbog  “odavanja poslovne tajne utvrđene aktom poslodavca”.

Takođe, zaposleni će po automatizmu ostati bez posla zbog “nasilničkog, nedoličnog ili uvredljivog ponašanja prema strankama ili zaposlenim”.

Ali i “zbog učinjenog krivičnog djela na radu ili u vezi sa radom”.

OTKAZ ZBOG SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Zanimljivo je da zakon predviđa mogućnost otkaza zbog službenih automobila.

Tako zaposleni može ostati bez posla zbog “upotrebe i raspolaganja službenim automobilom, mašinom i oruđem za rad suprotno aktu poslodavca sa kojim je zaposleni prethodno upoznat”.

Automatski otkaz sleduje i ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa ili raspoređivanja na drugo radno mjesto, zaposleni,  dao neistinite podatke koji se odnose na uslove za zasnivanje radnog odnosa, odnosno za obavljanje drugih poslova.

OTKAZ ZBOG ANEKSA

Otkaz sleduje  ako zaposleni  odbije da zaključi aneks ugovora o radu iz člana 47 stav 1 tačke 1, 2, 3, ovog zakona.

U pitanju je otkaz ako zaposleni odbije da bude raspoređen na “odgovarajući posao”,  ako odbije “raspoređivanje u drugo mjesto rada”, ali i ako “odbije izmjene u odnosu na zaradu”.

Kao utjeha, zaposleni koji dobije otkaz zbog Aneksa, odnosno ukoliko ne prihvati umanjenje zarade, ima pravo na otpremninu u visini tri prosječne neto zarade u državi.

Zbog važnosti, Portal Analitika će objaviti kompletan član 47, kako bi čitaoci imali kompletan uvid.

OTKAZ ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA

Zakonopisac je predvidio automatski otpust ako je zaposleni zloupotrijebio pravo na odsustvo zbog privremene spriječenosti za rad.

“A naročito ako je za period privremene spriječenosti za rad bio radno angažovan kod drugog poslodavca po bilo kom osnovu, odnosno ako u roku od tri dana od dana izdavanja ne  dostavi potvrdu doktora poslodavcu, lično ili preko drugog lica, odnosno ako u roku od petdana od dana izdavanja ne dostavi izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad”, piše u Predlogu zakona.

Otkaz sleduje ako se zaposleni  “bez opravdanog razloga” ne vrati na posao u roku od dva radna dana po završetku neplaćenog odsustva, odnosno, u roku od 15 dana od dana prestanka razloga zbog kojeg su mirovala prava i obaveze iz rada.

Automatsko otpuštanje zaposlenih sleduje i u slučaju zbog kolektivnog otpuštanja kod poslodavca, ako mu nije obezbijeđeno neko od prava iz ovog zakona.

U Predlogu zakona se navodi da  otkaz može nastati i “u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu”.

NEOPRAVDANI OTKAZ

Predlog zakona o radu je predvidio slučajeve gdje se otkaz smatra “neopravdanim”, ali izričito ne zabranjuje otkaze u tim slučajevima. Iako su zakonopisci tvrdili drugačije tokom dugog “prečišćavanja” teksta zakona.

Opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu ne smatra se odbijanje zaposlenog da prihvati ponudu aneksa ugovora iz člana 47 stav 1 tačka 6 koji govori o izmjeni radnog vremena sa punog na nepuno i obrnuto.

Opravdanim razlogom za otkaz ne smatra se  privremena spriječenost za rad zbog bolesti, povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Takođe, korišćenje odsustva zbog održavanja trudnoće, porodiljskog, roditeljskog, usvojiteljskog i hraniteljskog odsustva i odsustva sa rada radi njege djeteta i posebne njege djeteta ne smatra se opravdanim razlogom za otkaz.

Kao opravdan razlog za otkaz ne smatra se članstvo u političkoj organizaciji, sindikatu, različitost prema ličnom svojstvu zaposlenog (pol, jezik, nacionalna pripadnost, socijalno porijeklo, vjeroispovijest, političko ili drugo uvjerenje ili neko drugo lično svojstvo zaposlenog.

Takođe, za opravdan razlog za otkaz ne smatra se djelovanje u svojstvu predstavnika zaposlenih u skladu sa zakonom, ali i obraćanje zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim za zaštitu prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.

Otkaz se smatra neopravdanim i zbog obraćanja zaposlenog nadležnim državnim organima zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji, kao i obraćanje ili ukazivanje zaposlenog poslodavcu ili nadležnim državnim organima na ugrožavanje životne sredine u vezi sa poslovanjem poslodavca.

Predlog zakona je upućen u skupštinsku proceduru i poslanici bi se mogli izjasniti o njemu krajem decembra  ove ili u drugoj polovini januara naredne godine.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6021 pregleda