Rudniku dali ležište uglja u Matarugama

    1 godina pre 501 pregleda Izvor: vijesti.me

Koncesiju na eksploataciju uglja u ležištu u pljevaljskom selu Mataruge Vlada će dodijeliti direktno Rudniku uglja, čiji je vlasnik Elektroprivreda Crne Gore (EPCG).

To se navodi u informaciji o dopuni plana o davanju koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksplataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu, koju je usvojila Vlada bez održavanja sjednice 20. avgusta.

Davanje koncesija bez javnog nadmetanja Vladi omogućava Zakon o koncesijama. U članu 20, propisano je da nije neophodno sprovoditi postupak javnog nadmetanja na osnovu javnog oglasa u slučaju realizacije koncesije od strane privrednog društva ili pravnog lica u kome država ima više od polovine akcija ili udjela.

Država posjeduje 88,66 odsto akcija u EPCG i samostalno imenuje sve članove organa upravljanja.

“U Državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godina konstatuje se da mrkolignitni i mrki ugalj predstavljaju osnovnu energetsku sirovinu za proizvodnju električne energije i široku potrošnju. Projekcija eksploatacije uglja u Crnoj Gori za desetogodišnji period data je na osnovu sagledavanja mogućnosti plasmana uglja i postojećih kapaciteta rudnika, vodeći računa o ovjerenim rezervama uglja i racionalnom planiranju dinamike otvaranja ležišta uglja u smislu homogenizacije uglja i njegovom plasmanu za potrebe Termoelektrane. Upravo iz tog razloga, prepoznat je potencijal ležišta “Mataruge“ koje bi se detaljnim geološkim istraživanjem i potvrdom rezervi i kvaliteta uglja, moglo planirati za buduću eksploataciju”, navodi se u informaciji Vlade.

Istražno-eksploatacioni prostor ležišta uglja “Mataruge“nalazi se na oko 20 kilometara puta od Pljevalja prema Bijelom Polju.

Prosječna nadmorska visina mataruškog basena iznosi oko 1.000 metara. “Istražno-eksploatacioni prostor za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju ležišta „Mataruge“ obuhvata sjeverni i centralni dio ležišta na kom su procijenjene geološke rezerve uglja na oko 7.400.000 tona uglja. Kasnije ovaj prostor bi mogao biti proširen ukoliko bi se potvrdio ekonomski značaj i ukazala potreba za doistraživanjem drugih djelova ležišta. Ukupna površina ovako definisanog istražno-eksploatacionog poligona ležišta „Mataruge“ je113,2 hektara”, navodi se u informaciji.

Zemljište na kojem se nalazi ležište uglja “Mataruge” većim dijelom je u privatnom vlasništvu.

“Zakon o koncesijama prepoznaje mogućnost eksproprijacije zemljišta ako je istu neophodno izvršiti u cilju korišćenja koncesije. Članom 44 pomenutog zakona je propisano da na nepokretnosti potrebnoj za obavljanje djelatnosti odjavnog interesa u skladu sa zakonom, korisnik eksproprijacije, mora imati pravo svojine ili druga prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. Nepokretnost neophodna za obavljanje koncesione djelatnosti, može se eksproprisati u cjelosti ili fazno, u toku trajanja koncesionog ugovora, u zavisnosti od predmeta koncesije. U slučaju korišćenja državne imovine ovim članom Zakona o koncesijama je predviđeno da je koncesionar dužan da plaća naknadu za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini i da je ista prihod budžeta Crne Gore”, navodi se u dokumentu koji je usvojila Vlada. Na ležištu „Mataruge“, geološka istraživanja rađena su u dva navrata, u periodu 1951-1954. godine i 1987-1992. godine.

“U periodu 1987-1989. godine Zavod za geološka istraživanja pristupio je sistematskim istraživanjima uglja u ležištu kroz geološka, hidrogeološka i inženjersko-geološka istraživanja. Prema podacima iz „Završnog izvještaja o osnovnim geološkim istraživanjima uglja u basenu Mataruge, ukupne reserve iznose 7.748.830 tona”, navodi se u informaciji.

Najnovije vijesti

CEDIS: Milionski projekti u Podgorici

23. septembra 2021. 15:10

Sjutra predstavljanje novih mjera

23. septembra 2021. 12:47

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 26241 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11657 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 10894 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 10268 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 9462 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 8965 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8570 pregleda

Dječak se samo prekrstio i skočio

19. avgusta 2021. 8549 pregleda
%d bloggers like this: