Savjet Evrope zabrinut zbog trećeg mandata Vesne Medenice

  • 2 mjeseca pre
  • 197 pregleda
  • Izvor: pobjeda.me

Grupa država za protiv korupcije Savjeta Evrope (GRECO) iskazala je veliku zabrinutost zbog odluke Sudskog savjeta da imenuje pet predsjednika suda za najmanje treći mandat, uključujući predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu koja je na ovoj funkciji više od 10 godina.

Ovo je ocijenjeno u drugom izvještaju GRECO o mjerama koje su nadležni organi u Crnoj Gori preduzeli kako bi realizovali preporuke koje su date Crnoj Gori, a čija je tema sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima.

– Alarmantna je činjenica da ne postoji napredak kada su u pitanju sastav i nezavisnost Sudskog savjeta, kao ni u pogledu revidiranja disciplinskog okvira za sudije. U tom kontekstu GRECO je naročito zabrinut zbog odluke koju je donio Sudski savjet da ponovo imenuje pet predsjednika suda za najmanje treći mandat, što nije u skladu sa njegovim preporukama. GRECO će biti u obavezi da prati dalje akcije u tom pogledu – poručili su iz ovog tijela Savjeta Evrope.

U dokumentu je precizirano da je naša država postupila na zadovoljavajući način, primjenjujući osam od 11 preporuka, odnosno jedna preporuka je djelimično primijenjena, a dvije nisu.

Stvarna nezavisnost

Preporuku koja naša država nije realizovala je da „da preduzme dodatne mjere za jačanje nezavisnosti Sudskog savjeta, kako stvarne tako i percipirane, protiv nepotrebnog političkog uticaja, uključujući ukidanjem učešća ministra pravde po službenoj dužnosti u Savjetu, obezbjeđivanjem da najmanje polovina članstva Savjeta bude sastavljena od sudija koje biraju njihove kolege i obezbjeđujući da na predsjedavajuću funkciju bude imenovan jedan od ovih članova sudija“

Preporuku koja naša država nije realizovala je da „da preduzme dodatne mjere za jačanje nezavisnosti Sudskog savjeta, kako stvarne tako i percipirane, protiv nepotrebnog političkog uticaja, uključujući ukidanjem učešća ministra pravde po službenoj dužnosti u Savjetu, obezbjeđivanjem da najmanje polovina članstva Savjeta bude sastavljena od sudija koje biraju njihove kolege i obezbjeđujući da na predsjedavajuću funkciju bude imenovan jedan od ovih članova sudija“.

– Ova preporuka nije primijenjena. Preciznije, GRECO je napomenuo da se nisu dogodile regulatorne promjene u Ustavu ili zakonima, kao ni u praksi, sa ciljem osnaživanja nezavisnosti Sudskog savjeta – navedeno je u izvještaju.

Istaknuto je da su nadležni organi u Crnoj Gori ponovili da, s obzirom na to da nije bilo promjena u ustavnom okviru, sastav Sudskog savjeta nije izmijenjen.

– Na kraju mandata Sudskog savjeta, koji broji 10 članova, 2. jula 2018. godine četiri sudije člana su zamijenile druge četiri sudije. Ministar pravde ostaje član po službenoj dužnosti, sudije koje biraju njihove kolege ostaju manjina unutar Savjeta, a predsjednik Savjeta se bira iz reda članova koji nisu nosioci pravosudne funkcije (to nije ministar) dvotrećinskom većinom članova Sudskog savjeta. Nadležni organi napominju da su polovina članova Sudskog savjeta sudije, uključujući i predsjednika Vrhovnog suda (član po službenoj dužnosti) – precizirano je u izvještaju.

Funkcija

Drugi segment ove preporuke je „utvrđivanje objektivnih i mjerljivih kriterijuma izbora za ne-sudijske članove koji bi oslikali njihove profesionalne kvalitete i nepistrasnost“.

– Nadležni organi objašnjavaju da nisu uspostavljeni kriterijumi odabira za članove Savjeta koji nisu nosioci pravosudne funkcije. Izvještavaju i da članovi Sudskog savjeta koji nisu nosioci pravosudne funkcije nisu zamijenjeni nakon isteka mandata 2. jula 2018. godine, jer potrebna dvotrećinska parlamentarna većina nije postignuta za ovu zamjenu. Stoga je Zakon o Sudskom savjetu i sudijama izmijenjen tako da predsjednik Savjeta i članovi mogu nastaviti funkcije do imenovanja novih članova (Venecijanska komisija je potvrdila da je ova procedura u skladu sa Ustavom). Ovo objašnjava zašto je privremeni predsjednik Savjeta izabran 4. jula 2018. godine među četiri „ugledna pravnika“ koji nisu nosioci pravosudne funkcije – napisano je u izvještaju.

Tijelo Savjeta Evrope za antikorupciju, kao treći segment, preporučilo je i „uspostavljanje radnih aranžmana kako bi se izbjegla prekomjerna koncentracija vlasti u istim rukama u vezi sa različitim funkcijama koje obavljaju članovi Sudskog savjeta“.

– Nadležni organi navode da je osnovano svih osam komisija Savjeta, u skladu sa zakonom, od najmanje dva do 10 članova Savjeta, što ukazuje na to da je svaki član ujedno i član različitih komisija. Oni napominju da se zaključci komisija uvijek prosljeđuju Sudskom savjetu na konačnu odluku – navedeno je u dokumentu.

U izvještaju GRECO-a ustanovljeno je da „nisu preduzete nove mjere čiji je cilj osnaživanje nezavisnosti Sudskog savjeta od usvajanja prvog izvještaja o usaglašenost“.

Evolucija

– Sastav Savjeta nije izmijenjen. Kriterijumi za odabir članova koji nisu nosioci pravosudne funkcije nisu evoluirali. Savjetom i dalje predsjedava član koji nije nosilac pravosudne funkcije. Ne postoje novi operativni sporazumi za izbjegavanje prevelike koncentracije ovlašćenja u istim rukama kada su u pitanju funkcije koje obavljaju članovi Savjeta – upozorili su iz ovog tijela.

GRECO, kako je navedeno, iskazuje veliku zabrinutost zbog odluke Sudskog savjeta da imenuje pet predsjednika suda za najmanje treći mandat.

– Svrha preporuke GRECO-a bila je između ostalog da se ograniči prekomjerna koncentracija ovlašćenja u pravosuđu. U tom smislu, Crna Gora je promijenila normativni okvir da ograniči trajanje mandata sudija na istim pozicijama. Međutim, Sudski savjet je ponovo imenovao pet predsjednika suda, uključujući predsjednicu Vrhovnog suda koja je na toj funkciji više od deset godina. Neke nevladine organizacije su iskazale svoje zabrinutosti. GRECO ističe da ova imenovanja nisu u skladu sa svrhom njegove preporuke – napisano je u izvještaju.

Disciplinski okvir

Još jedna preporuka koja je ostala neprimijenjena je „dalji razvoj disciplinskog okvira za sudije radi jačanja njegove objektivnosti, srazmjernosti i efikasnosti“.

– Nadležni organi nisu krajnje uzeli u razmatranje da dalje razviju disciplinski okvir za sudije, nedostaje sistemsko javno praćenje žalbi i sankcija u odnosu na sudije i nisu dostavljene informacije koje se odnose na širenje informacija o precedentnom pravu o disciplinarnim pitanjima – precizirano je u izvještaju.

Nadležni organi Crne Gore obavijestili su GRECO da je radna grupa, koju čine sudije Vrhovnog suda, osnovana za praćenje primjene zakonskih odredbi za disciplinsku odgovornost sudija, pripremila izmjene i dopune Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

– To se između ostalog odnosi na disciplinsku odgovornost sudija. Predlozi su proslijeđeni Ministarstvu pravde na dalje postupanje – precizirano je u dokumentu.

GRECO „ohrabruje Ministarstvo pravde i Skupštinu da obezbijede odgovarajući nastavak aktivnosti u vezi sa predlozima radne grupe Vrhovnog suda sa ciljem izmjena i dopuna relevantnih zakona čime će se osnažiti objektivnost, proporcionalnost i djelotvornost disciplinarnog okvira za sudije“.

GRECO „ponovo napominje da informacije koje se tiču odluka Komisije u odnosu na Etički kodeks sudija budu objavljene“ i „požuruje nadležne organe da dopune ove informacije sistemskim informacijama o primljenim žalbama, vrsti neadekvatnog ponašanja, preduzetim disciplinskim radnjama i sankcijama primijenjenim na sudije, i kada su u pitanju disciplinska i etička pitanja“.

Etički kodeks Skupštine

Preporuke Grupe države Savjeta Evrope (GRECO) koja je djelimično prijemijenjena je da se „obezbijedi mehanizam koji bi ujedno promovisao Etički kodeks poslanika i podizanje njihove svijesti o standardima koji se od njih očekuju, kao i primjenu takvih standarda gdje se ukaže potreba za tim“.

U izvještaju su „pozdravljene smjernice koje su razvijene i čime su objašnjena etička pravila koja se primjenjuju na poslanike zajedno sa praktičnim primjerima“.

– Međutim, Skupština sama treba da uspostavi namjensku obuku za Etički kodeks kojom će se obuhvatiti svi poslanici na redovnoj osnovi – navedeno je u dokumentu, te, pored ostalog, precizirano da je od usvajanja Etičkog kodeksa u decembru 2014. godine skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode obradio pet žalbi na neodgovarajuće ponašanje poslanika.

GRECO pozdravlja i „postupak za predaju žalbe i pokretanje postupka protiv kršenja ovog Kodeksa, kao i godišnju i obaveznu obuku poslanika“.

– Od informacija dobijenih od nadležnih organa Crne Gore GRECO nije bio u mogućnosti da procijeni djelotvornost mehanizma za primjenu etičkih standarda koji se odnose na poslanike, naročito kada je u pitanju konkretna primjena procedure za žalbe i pokretanje postupaka protiv kršenja Etičkog kodeksa – istakntuo je u izvještaju.

Na zadovoljavajuć način postupilo se, kako je precizirano, sa preporukom GRECO da se „uvede uslov ad-hoc davanja izjave kada se javi sukob između privatnih interesa pojedinih poslanika i pitanja koje se razmatra u skupštinskoj proceduri“.

– GRECO pozdravlja novu verziju Kodeksa koja obuhvata zahtjev za poslanike da objavljuju konflikte interesa prije učešća u procesu donošenja odluka. Ovo je u skladu sa preporukom – istakli su iz ovog tijela Savjeta Evrope.

Tužilaštvo ispunilo preporuke

GRECO je preporučio „dalji razvoj disciplinskog okvira za državne tužioce u pogledu jačanja njegove objektivnosti, srazmjernosti i efikasnosti, te objavljivanje informacija o primljenim žalbama, preduzetim disciplinskim radnjama i sankcijama primijenjenim protiv državnih tužilaca, uključujući moguće objavljivanje relevantne sudske prakse, uz poštovanje anonimnosti dotičnih osoba“.

U izvještaju je ocijenjeno da je tužilaštvo sa ovim preporukama postupilo na zadovoljavajuć način, odnosno „napredak se uočava u pogledu informacija koje se tiču disciplinskih postupaka“.

– Nadležni organi u Crnoj Gori navode da su 2018. godine pokrenuta četiri disciplinska slučaja od disciplinskog odbora protiv tužilaca, a tri tužioca su sankcionisana jer nisu prijavili podatke o imovini i prihodima. U oktobru 2018. godine Tužilački savjet je privremeno uklonio sa dužnosti jednog tužioca do kraja trajanja krivičnih postupaka. Tabela koja predstavlja informacije o disciplinskim postupcima protiv tužilaca objavljena je na internet stranici Tužilačkog savjeta. GRECO uviđa da internet stranica Tužilačkog savjeta sada predstavlja detaljne informacije o disciplinskim postupcima, istovremeno poštujući anonimnost dotičnih osoba u sistematskom obrascu primljenih žalbi, vrsti neodgovarajućeg ponašanja, preduzetim disciplinskim radnjama i primijenjenim sankcijama protiv tužilaca – navedeno je u dokumentu.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.