Stav Ministarstva poljoprivrede u vezi problematike oko mrestilišta na Breznici

  2 meseca pre 689 pregleda Izvor: PV Informer

U skladu sa Vašim dopisom od 23. 01.2024. godine u kojem objašnjavate skorašnji status pravnih odnosa o korišćenju nepokretnosti ribnjaka – mrestilišta „Vodice“, te skorašnje odluke predsjednika Opštine Pljevlja br. 01-018/23-1439/2 od 15.01.2024. godine, kojom ste obaviješteni da će se pomenuta nepokretnost u narednom periodu koristiti za pretežniji javni interes lokalne zajednice, izvršili smo uvid u službene evidencije Ministarstva poljoprivrede, kao i dokumentacije u postupku izdavanja Saglasnosti na projekat akvakulture i posljedično tome dozvole za akvakulturu (koja je predviđena članom 54 i 55 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi), želimo u prvom redu da konstatujemo sljedeće:

 • Za postojeći ribnjak-mrestilište potočne pastrmke crnomorskog sliva (Salmo labrax), lipljena
  (Thymallus thymallus) i mladice (Hucho hucho) na rijeci Breznici – lokalitetu Vodice, opština
  Pljevlja, postoji važeća dovola čiji je nosilac „Lipljen“ d.o.o. i koja važi do 11.10.2024.
  godine.
 • Pregledom dostavljene dokumentacije i cjelokupnog postupka izdavanja Saglasnosti na
  projekat akvakulture i posljedično tome dozvole za akvakulturu, može se reći da se radilo
  o opsežnom postupku koji je samo kod ovog organa trajao 16 mjeseci, tačnije u periodu
  od juna 2020. godine (pokretanjem zahtjeva za ocjenu Projekta akvakulture) do
  septembra 2021. godine (kada je izdata inicijalna dozvola za akvakulturu).
 • Ne manje važno je napomenuti, da je izdavanje saglasnosti na Projekat akvakulture i dozvole za akvakulturu bilo neophodno pribaviti obimnu dokumentaciju/saglasnosti od drugih organa uprave, naučnih i stručnih službi (projekat akvakulture; vodna akta izdata uskladu sa zakonom kojim su uređene vode; skica lokacije sa ukupnom planiranom površinom uzgajališta; urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju uzgajališta, kao i dokaz o procjeni uticaja na životnu sredinu za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama), te nije teško zaključiti da je pomenuta procedura, koja je imala za krajnji cilj izdavanje dozvole za akvakulturu, trajala duže od 2 godine.

Bez obzira što je za dobijanje pomenute dozvole bilo potrebno i vrijeme i finansijaka sredstva za
pribavljanje svih potrebnih dokumenta, ovdje je važno napomenuti da je okosnica svih gore
navedenih dozvola/saglasnosti i projekta akvakulture, sadržana u odrebama Ugovora o korišćenju
nepokretnosti, br. 031-144/2019-1 od 12.02.2019. godine, potpisanog između Opštine Pljevlja i
SRK „Lipljen“ Pljevlja, sa rokom važenja do 20.07.2023. godine, kojim je između ostalog bitno
istaći dvije stavke:

 • Član 2 – kojim se kaže da se predmetna „napokretnost daje na korišćenje radi stavljanja u
  funkciju ribnjaka kao mrestilišta, uzgoja ribe za poribljavanje pljevaljskih voda, a sve u cilju
  održivog korišćenja, zaštite, očuvanja i unapređenja riba i drugih vodenih organizama u
  ribolovnoj vodi na osnovu Mišljenja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne
  Gore br. 3585 od 21.11.2018., a u skladu sa Ugovorom o ustupanju ribolovnog fonda na
  korišćenje br. 325-46/17-57 od 20.07.2017. godine zaključenog sa Direktoratom za
  ribarstvo Ministarstva poljorivrede…“
 • Član 3, stav 2 – kojim se kaže da „ukoliko nadležni državni organ korisniku ustupi u
  narednom periodu gazdovanje ribolovnim vodama, opština se obavezuje da zaključi aneks
  govora u skladu sa tim ugovorom“.

U međuvremenu su, nakon sprovedenog postupka ustupanja gazdovanja ribolovnim vodama CG,
korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama opštine Pljevlja ustupljene SRK
„Lipljen“ na period od 6 godina (br. UP-I-06-318/23-17629/4 od 01.08.2023. godine), te je u skladu
sa čl. 3 stav 2 pomenutog Ugovora, Opština bila u obavezi da potpiše aneks ugovora o korišćenju
nepokretnosti sa SRK „Lipljen“ za period od još 6 godina.

Imajući na umu odredbe pomenutog ugovora, te izrazito obimne dokumntacije za izdavanje
saglasnosti na Projekat akvakulture, dozvole za akvakulturu, kao i novopotpisanog ugovora o
ustupanju riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama opštine Pljevlja, sa iznenađenjem
smo primili informaciju da Vas je predsjednik Opštine Pljevlja, obavijestio da se neće zaključiti
aneks ugovora o korišćenju predmetne nepokretnosti, te da će se ona u narednom periodu koristiti
za pretežniji javni interes lokalne zajednice, ne pominjući u nastavku koji je to javni interes i ne
obrazlažući detaljnije tom prilikom ovu odluku.

Ukoliko je tačan navod iz Vašeg dopisa, da ovaj pretežniji javni interes lokalne zajednice
podrazumijeva prenamjenu mrestilišta autohtonih vrsta ribe u objekat za gajenje konzumne
kalifornijske pastrmke za potrebe ugostiteljskog objekta, dužnost nam je da Vas upoznamo o
nekoliko činjenica koje proizilaze iz našeg praktičnog iskustva upravnjanja kompletnim sektorom
slatkovodne akvakulture Crne Gore:

Postojeće tehničko rješenje ribnjaka „Vodice“ je namijenjeno da bude mrestilište, te sa
svojom ukupnom korisnom površinom od 92,4 m 2 , koje uglavnom čine plitki bazeni za
držanje mlađi, ni u kom slučaju nije prilagođeno da služi uzgoju konzumne ribe;

 • Obzirom na ograničene kapacitete ribnjaka, godišnja proizvodnja konzuma bi bila jako
  niska, a s obzirom na to da je neophodno zapošljavanje određenog kadra za funkcionisanje
  ribnjaka , kao I činjenicei da je posljenjih godina povećana cijena inputa za proizvodnju ribe,
  upitno bi bilo da li bi ta proizvodnja bila finansijski opravdana, bolje reći proizvodna cijena
  konzuma bi bila daleko veća od sadašnje tržišne cijene;
 • Ukoliko je imperativ lokalne zajednice da se obezbijedi svježa riba za potrebe motela,
  daleko jeftinije i prikladnije rješenje može biti pravljanje staklenog akvarijuma sa sistemom
  za tečni kiseonik za držanje ribe u živom stanju, koji se može vidjeti u bolje opremljenim
  marketima ili restoranima u Crnoj Gori.
 • Postojeće mrestilište „Vodice“ je jedno od nekoliko registrovanih u Crnoj Gori za gajenje
  autohtonih vrsta ribe i jedino koje je uspješno započelo i održalu proizvodnju. Tome
  svedoče i poribljavanja sprovedena sa mlađi proizvednom u datom objektu: 2021. godine
  poribljeno Otilovićko jezero sa 15.000 komada mlađi potočne pastrmke; 2022. godine
  poribljena Ćehotina sa 15.000 kom i Otilovićko jezero sa 5.000 kom; 2023. godine
  poribljeno Otilovićko jezero sa 5.000 kom.
 • Dato je odobrenje od strane MPŠV za poribljavanje rijeke Tare i Bjelojevićke rijeke u
  Opštini Mojkovac sa 10.000 komada mlađi potočne pastmke koja je proizvedena u
  mrestilištu “Vodice”, čime se značaj ovog objekta sa lokalnog nivoa, preliva na
  obezbjeđivanje dobrog statusa drugih voda dunavskog sliva i kao takvo služi za ponos
  cjelokupnom sektoru ribarstva Crne Gore.

 • Imajući na umu sve naprijed navedeno smatramo da je neophodno preispitati pretežniji javni intres, sa jedne strane uspješne proizvodnje mlađi autohtone ribe, a sa druge strane proizvodnje konzuma kalifornijske pastrmke koji je moguće nabaviti u bilo kom od 25 registrovanih ribnjaka u Crnoj Gori. Sa stanovišta Ministarstva poljoprivrede nesporno je da proizvodnja autohtone mlađi ima prioriret, uz nadu da će se u narednom periodu i drugi investitori opredijeliti za ovaj vid proizvodnje. Samim tim neohodno je još jednom preispitati donešenu odluku predjednika Opštine Pljevlja, jer smatramo da lokalni interes ne može biti pretežniji od državnog javnog intresa koji se ogleda u razvoju slatkovodnog ribarstva Crne Gore.