Tokom februara kvalitet vazduha u Pljevljima bio samo četiri dana u granicama dozvoljenih vrijednosti

    1 godina pre 172 pregleda Izvor: epa.org.me

Tokom februara kvalitet vazduha u Pljevljima je bio 24 dana sa prekoračenjima srednje dnevnih koncentracija za PM10, kao i  5 puta registrovano prekoračenje satne koncentracije sumpor(IV)oksida SO2 na lokaciji Gagovića imanja,dok je na lokaciji Gradina bila prekoračena jedna satna koncentracija sumpor(IV)oksida SO2.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića i Podgorice.

Suspendovane čestice PM10
Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su upoređene sa propisanom graničnom
vrijednošću (50 μg/m3), za dnevnu srednju vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku
godine.
Dvadeset četiri dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u februaru
mjesecu su bile iznad propisane granične vrijednosti.
Suspendovane čestice PM2.5
Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardi kvaliteta na godišnjem nivou.
Sumpor dioksid
Pet jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida tokom februara mjeseca je bilo iznad propisane
granične vrijednosti. Sve dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisane granične
vrijednosti.
Azot monoksid
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjere kontrole.
Azot dioksid
Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom
graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom mjerenja u februaru mjesecu su bile
ispod propisane granične vrijednosti.
Ukupni oksidi azota (NOx) izraženi kao NO2
Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od 30 µg/m3 na godišnjem nivou.
Ugljen monoksid
Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida na ovom mjernom mjestu
tokom mjerenja u februaru mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.
Sadržaj olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo (a)pirena u PM10
Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo(a)pirena,
polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih
policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo(a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena,
benzo(k)fluoroantena, ideno(a.2.3-c.d)pirena, dibenzo(a.h)antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu
propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.