U Crnoj Gori aktivne 64 partije, pet izbrisano iz registra posljednjih godina

  1 mesec pre 234 pregleda Izvor: adria.tv

U Crnoj Gori su trenutno aktivne 64 partije, kazao je za portal Adria načelnik Direkcije za registraciju NVO i političkih partija u Ministarstvu javne uprave Milan Šestović.

Šestović je istakao da je od 1. januara 2018. do 6. juna 2024. registrovano 17 novih političkih partija.

U istom periodu je, kaže on, iz registra izbrisano pet i to Partija demokratskog prosperiteta, Demokratsko jedinstvo Albanaca u Crnoj Gori, Otadžbinska srpska stranka, Albanska alijansa (Aleanca Shqiptare) i Alternativa Crna Gora.

Aktivne partije

Kako se partija upisuje u registar?

Zakonom o partijama utvrđeno je da je partija slobodno i dobrovoljno udruženih građana radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim i mirnim sredstvima.

Prijavu za upis u Registar podnosi lice ovlašćeno za zastupanje partije.

Uz prijavu za upis partije u Registar stranka je dužna da dostavi:

 • odluku o osnivanju partije (Sastavni dio odluke o osnivanju čine izjave osnivača o osnivanju partije. Uz Odluku se dostavlja najmanje 200 Izjava o osnivanju građana sa biračkim pravom u Crnoj Gori, koji svojevoljno potpišu izjavu o osnivanju partije. Nosioci sudijske i tužilačke funkcije, zaštitnici ljudskih prava i sloboda, profesionalni pripadnici policije i vojske ne mogu biti osnivači partije);
 • statut,
 • program partije i
 • Zapisnik sa sjednice osnivačke Skupštine.

Kako se partija briše iz registra?

Partija prestaje da postoji kada se izbriše iz Registra.

Nadležni organ rješenjem briše partiju iz Registra, ukoliko:

 • Ustavni sud odluči da akti partije nisu saglasni sa Ustavom i zakonom;
 • Nadležni sud odluči da se naziv, skraćeni naziv ili oznaka suštinski ne razlikuju od naziva, skraćenog naziva ili oznake partije koja je ranije upisana u Registar;
 • Nadležni sud odluči da su naziv, skraćeni naziv ili oznaka partije jednaki ili slični nazivima ili simbolima institucija;
 • Partija se spoji sa drugom ili drugim partijama.

Odmah nakon brisanja partije nadležni organ će obavijestiti partiju.

Nadležni organ će pokrenuti postupak za brisanje partije iz Registra, ukoliko:

 • organ utvrđen statutom donese odluku o prestanku rada partije;
 • ustanovi da je upis partije bio obavljen na osnovu neistinitih podataka;
 • ustanovi da, u roku od jedne godine od isteka mandata utvrđenog statutom, partija još uvijek nije izabrala svoje statutarne organe;
 • partija samostalno ili u koaliciji šest godina nije učestvovala na parlamentarnim ili lokalnim izborima.

Postupak za brisanje partije iz Registra pokreće se zahtjevom stranke-ovlašćenog lica za zastupanje partije, uz koji se, u slučaju prestanka rada, dostavlja:

 • Odluka statutarno nadležnog organa Partije o prestanku rada i
 •  Zapisnik sa sjednice statutarno nadležnog organa na kojoj je odluka donijeta;

U slučaju da se partija spoji sa drugom ili drugim partijama koje se vode u Registru radi stvaranja nove partije – u tom slučaju gubi pravni subjektivitet, a novi pravni subjekat postaje partija koja je nastala spajanjem dvije ili više partija.