Udruženje naftnih kompanija: Obaveze za naftne rezerve ugušiće male trgovce

    7 dana pre 179 pregleda Izvor: vijesti,me/adria.tv

Foto: Pixabay –

Udruženje naftnih kompanija (UNKCG) uputilo je članovima skupštinskog odbora za ekonomiju i finansije dopis u kojem im navode da u predlogu Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, kojeg je usvojila Vlada i poslala Skupštini na usvajanja, postoji nekoliko diskriminatorskih odredbi koje će otežati ili onemogućiti poslovanje domaćih malih naftnih kompanija.

Oni navode da su saglasni sa dijelom zakona koji proističe iz pretpristunih obaveza prema EU i Energetskoj zajednici, kao i da je predlog zakona koji je dostavljen Skupštini bolji od inicijalnog predloga, ali da i dalje ima normi koje koje stvaraju diskriminacijju prema malim trgovcima naftnim derivatima a velikim daje mogućnost da dodatno ojačaju svoj privilegovani položaj.

Ovaj predlog zakona definiše da polovinu budućih rezervi naftnih derivata formiraju same kompanije koje se bave njihovim uvozom i trgovinom, dok bi drugu polovinu rezervi obezbjedila državna Uprava za ugljovodonike. Nabavka rezervi bi se finansirala iz posebne naknade od tri centa po litru koji bi plaćali svi kupci goriva.

Od početnog modela, koji se zasnivao na tome da sve strateške rezerve formiraju privrednici koji se bave uvozom i distribucijom, i to jednu trećinu u fizičkom obliku, došlo se do Predloga zakona kojim se Uprava za ugljovodonike obavezuje da formira jednu polovinu rezervi, dok će privrednici biti obavezni da formiraju drugu polovinu, na način koji sami izaberu: ili putem ‘tiketa’ (dokumenta da je kupio i da posjeduje tu količinu naftnih deivata) ili u fizičkom obliku.

Iz ovog udruženja navode da ovaj predlog zakona diskriminiše trgovce koji uvoze godišnje do 15.000 tona naftnih derivata i onih koji uvoze više od tog praga.

“Iako smo kao Udruženje u više navrata tražili, kako usmenim, tako i pisanim putem, od predlagača zakona, tj. Direktorata za naftu i gas, da izmijeni ovaj član Predloga zakona, a sa ciljem ravnopravnog položaja svih učesnika na tržištu, isti je ostao nepromijenjen. Konkretno, u članu 11 stav 1 je definisano: uvoznik koji uvozi manje od 15.000 tona naftnih derivata bezolovnog motomog benzina i/ili gasnih ulja dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema instrukcije iz člana 10 ovog zakona o tome obavijesti Upravu, radi zaključenja ugovora o prenosu obaveze formiranja obaveznih rezervi za period naznačen u instrukciji. Privrednici koji prelaze prag od 15.000 tona uvoza naftnih derivata, imaju priliku da za iznos predviđene naknade rezervišu ‘tikete’ i na taj način ispune svoju obavezu formiranja rezervi i na taj način ostvare dodatne koristi od primjene takvog zakona, iako je deklarativno Predlog zakona profitabilno neutralan”, naveli su iz ovog udruženja.

Oni smatraju da će se ovakvim predlogom dodatno osnažiti strane naftne kompanije i veliki uvoznici, čime se ostatak privrednika stavlja u neravnopravan položaj. Zbog toga predlažu da se i malim uvoznicima treba omogućiti da biraju način kako će obezbijediti svoj dio naftnih rezervi.

“Predlog izmjene koje je UNKCG tražilo je da se izmijeni član 11 stav 1 i da umjesto riječi ‘dužan je da’ zamijeni riječima ‘u mogućnosti je da’. Ovakvom izmjenom bi se omogućilo svim učesnicima na tržištu, bez obzira na veličinu, da učestvuju i doprinesu transparentnosti i unapređenju aktivnosti koje se odnose na primjenu ovakvog zakona. Pored toga, izmjena ovog člana dodatno bi jačala konkurentnost po pitanju pronalaženja ‘tiketa’, i dobila bi se prava slika vrijednosti i troška takvog načina formiranja rezervi, a čime bi privrednicima koji uvoze količine manje od 15.000 tona bilo omogućeno da aktivno učestvuju i u dijelu implementacije takvog zakona, dok će uvoznici koji nemaju kapaciteta i mogućnosti za formiranje rezervi svoju obavezu prenijeti na Upravu, shodno Predlogu zakonu”, navedeno je u dopisu skupštinskom odboru.

Oni očekuju da poslanici razmotre njihove primjedbe i da ih uvrste u predlog zakona.

“Jugopetrol” će ojačati monopolski položaj, oslabiće konkurentnost tržišta

U samom Predlogu zakona postoje i članovi koji samo formalno figuriraju kako bi se zadovoljila forma, dok će većinu aktivnosti po ovakvom zakonu sprovoditi jedna kompanija, a koja će svojim monopolskim položajem isključivo biti učesnik u poslovima sa skladištenjem, zanavljanjem (obnavljanjem) i dopremanjem naftnih derivata, a iz razloga monopolskog položaja, a prema čemu će se ovo Udruženje institucionalno odrediti”, naveli su iz UNKCG.

Smatraju da će usvajanje ovakvog predloga uticati na održanje monopolskog položaja i interesa samo jedne kompanije.

“’Jugopetrol’ će dobiti puni kapacitet monopolističkog ponašanja usvajanjem pomenutog Zakona kojim će država Cra Gora sa energetskog aspekta sebe dodatno učiniti zavisnijom od pomenutog subjekta, a paralelno će direktno uticati na standard građana i dodatno oslabiti konkurentnost tržišta, a daljom primjenom dovesti u pitanje opstanak malih maloprodajnih učesnika na tržištu. Posljednja ponašanja pomenutog učesnika, koji selektivno vrši prodaju sa terminala u Baru u periodu izražene turističke sezone i povećane potrebe za naftnim derivatima, govore da upravo oni stoje u kreiranju ovakvih zakonskih rješenja, u kojima će samo oni i biti učesnici na javnim tenderima, u formalnoj predstavi zadovoljavanja zakona, a sa jasnim i jedinim ishodima”, navedeno je u dopisu poslatom poslanicima.