Više od pola mjeseca u januaru građani Pljevalja udisali vazduh štetan za zdravlje

    2 meseca pre 235 pregleda Izvor: epa.org.me

Foto: PV Informer –

Tokom januara kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10. U Pljevljima 18 dana su koncentracije štetnih materija bile veće od zakonom propisanih vrijednosti.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

U Pljevljima je na lokaciji Gagovića imanje 2 puta registrovano prekoračenje satne koncentracije sumpor(IV)oksida SO2 i jedan dan je bila prekoračena granična vrijednost srednje dnevne koncentracija sumpor(IV)oksida SO2.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena .

Suspendovane čestice PM10
Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su upoređene sa propisanom graničnom vrijednošću(50 μg/m3), za dnevnu srednju vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
Osamnaest dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u januaru mjesecu je bilo iznad propisane granične vrijednosti.
Suspendovane čestice PM2.5
Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou.
Sumpor dioksid
Dvije jednočasovne i jedna dnevna srednja vrijednost koncentracija sumpor dioksida tokom januara mjeseca su bile iznad propisane granične vrijednosti.
Azot monoksid
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjere kontrole.
Azot dioksid
Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovnu srednju vrijednost, (200 μg/m3).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom mjerenja u januaru mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.
Ukupni oksidi azota (NOx) izraženi kao NO2
Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od 30 µg/m3 na godišnjem nivou.
Ugljen monoksid
Sve maksimalne dnevne osmočasovne pomične srednje vrijednosti ugljen monoksida na ovom mjernom mjestu tokom mjerenja u januaru mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.
Sadržaj olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo (a)pirena u PM10
Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo(a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno(a.2.3-c.d)pirena, dibenzo(a.h)antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.