Izvještaj o kvalitetu vazduha za avgust 2023.godine

    2 meseca pre 248 pregleda Izvor: epa.org.me

Suspendovane čestice PM10
Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su upoređene sa propisanom graničnom
vrijednošću (50 μg/m3), za dnevnu srednju vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku
godine.
Sve dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u avgustu mjesecu su bile
ispod propisane granične vrijednosti.

Suspendovane čestice PM2.5

Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou.

Sumpor dioksid

Sve jednočasovne i dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida tokom avgusta mjeseca su bile ispod
propisane granične vrijednosti.

Azot monoksid

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjere kontrole.

Azot dioksid

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom
graničnom vrijednošću za jednočasovnu srednju vrijednost, (200 μg/m3).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom mjerenja u avgustu mjesecu su bile
ispod propisane granične vrijednosti.
Ukupni oksidi azota (NOx) izraženi kao NO2
Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od 30 µg/m3 na godišnjem nivou.

Ugljen monoksid

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida na ovom mjernom mjestu
tokom mjerenja u avgustu mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

Sadržaj olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo (a)pirena u PM10

Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo(a)pirena,
polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih
policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo(a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena,
benzo(k)fluoroantena, ideno(a.2.3-c.d)pirena, dibenzo(a.h)antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu
propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.