U realizaciji popisa učestvovaće do 4.500 lica

    2 sedmice pre 236 pregleda Izvor: dan.co.me

Uprava za statistiku (Monstat), shodno Zakonu o popisu stanovništva, sprovodi završne pripreme u vezi sa organizacijom popisa, a očekuje se da će u njegovu realizaciju biti uključeno od 4.000 do 4.500 učesnika – popisivača, instruktora, državnih instruktora, kontrolora i drugih lica koja vrše poslove u vezi sa popisom, saopšteno je iz te institucije.

Na pitanje kako će popis biti organizovan u opštinama, posebno u novim koje još nijesu potpuno razgraničene, gdje se prvenstveno misli na Zetu i Tuzi, u Monstatu objašnjavaju da se popis stanovništva organizuje na teritoriji cijele Crne Gore, s tim da se dio organizacionih poslova, shodno zakonu, prenosi na popisne komisije u okviru opština. Uprava za statistiku ranije je prepoznala izazov u vezi sa novim opštinama, koje nisu razgraničene u potpunosti.

– U vezi s tim sprovedene su aktivnosti u nekoliko pravaca. Početkom godine poslati su dopisi Uprave za statistiku i Savjeta statističkog sistema na više adresa, i to Vladi Crne Gore, tj. premijeru, Ministarstvu finansija kao nadležnom, Ministarstvu javne uprave, koje vrši nadzor nad radom jedinica lokalnim samoupravama, Upravi za katastar i državnu imovimu, kao i Podgorici, Tuzima i Zeti. U tom smislu, na inicijativu Ministarstva finansija, odnosno Uprave za katastar i državnu imovinu, održan je i sastanak svih navedenih aktera, a zatim i brojni bilateralni sastanci sa pojedinim akterima. Kao rezultat rada možemo reći da je pronađen model da se prevaziđe izazov u fazi prikupljanja podataka na način što će se, kao posebna prostorna jednica, identifikovati prostor sporan u vezi sa razgraničenjem – kazali su iz Monstata.

Pripreme za popis odvijaju se u skladu sa definisanim planom aktivnosti.

– U vezi s tim sprovedene su sve planirane procedure javnih nabavki koje se odnose na štampu popisnog materijala, nabavku IT opreme, sprovođenje javne kampanje, nabavku kancelarijskog materijala i u toku je njihova realizacija. Usvojeni su popisni upitnici i obrasci, kao i odgovarajuća metodološka uputstva, i isti su dostavljeni na upoznavanje Evropskoj komisiji/Eurostatu. U finalnoj fazi su aktivnosti koje se tiču ažuriranja popisnih krugova u okviru prostornog registra jedinica lokalnih samouprava. Sopstvenim kapacitetima izrađen je program za unos i obradu podataka, formirane su popisne komisije, na koje će se shodno zakonu, prenijeti dio organizacionih nadležnosti u dijelu organizacije i realizacije odabira i obuka učesnika popisa i njihove raspoređenosti na terenu – preciziraju iz Monstata.

Preostale aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu podrazumijevaju štampanje i distribuciju cjelokupnog popisnog i kancelarijskog materijala, održavanje obuka na svim niovima, počev od obuke za članove popisih komisija planirane za 19. septembar, zatim obuke za državne instruktore, instruktore na nivou opština, do obuka za popisivače, promociju popisa kroz aktivnosti javne kampanje kojom će informisati javnost i građane o cilju i značaju popisa kao i svim njegovim elementima. Jedna od aktivnosti je i obezbjeđivanje prostorija za potrebe unosa i obrade podataka popisa.

U svim opštinama formirane popisne komisije

U odgovoru na pitanje da li su opštine spremne za popis i koje izazove očekujetu prilikom njegove realizacije, iz Monstata navode da su u svim opštinama formirane popisne komisije koje će u narednom periodu organizaciono pripremati popis.

Priprema se radni sastanak sa opštinama na kojem ćemo članove popisnih komisija upoznati sa njihovim obavezama, a koje su definisane Zakonom o popisu. Stručna pomoć u organizaciji popisa popisnim komisijama obezbijeđena je preko državnih instruktora koji su ovog puta i članovi popisne komisije. Prva aktivnost, koja je planirana za 22. septembar, a koju će realizovati popisne komisije, jeste raspisivanje javnog oglasa za učesnike popisa, i to za instruktore i popisivače.