EXIT

STATUT

 • 3 godine pre
 • 218 pregleda

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 ) Osnivačka Skupština nevladine organizacije ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­„PV Informer“ na sjednici od 01. 12. 2016. godine je usvojila

 S T A T U T

OPŠTE ODREDBE

Član 1

„PV Informer“ Pljevlja je nevladino udruženje.

Član 2

Naziv udruženja  je  „PV Informer“ Pljevlja.

Član 3

Sjedište udruženja  je u Pljevljima, ulica Save Kovačevića, b.b.

Član 4

Rad udruženja  je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Član 5

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 6

Ciljevi udruženja suda prevashodno građanima Pljevalja a potom i susjednih opština ponudi pravovremene i tačne informacije o događajima u opštini Pljevlja, da predstavi turističke, privredne i kulturne potencijale Pljevalja, da afirmiše kulturno – sportska profesionalna i amaterska dešavanja i prezentuje aktivnosti i realizaciju projekata NVO.

Član 7

Djelatnosti  udruženja  su:

 • Informisanje o stvaranju uslova za opstanak i povratak ljudi u Pljevlja,
 • Prezentovanje i razvoj turističkih potencija opštine Pljevlja,
 • Predstavljanje firmi iz naše opštine svojim klijentima, poslovnim partnerima kao u inostranstvu zako i u našoj zemlji,
 • Organizovanje Sportsko – kulturnih dešavanja, kao i informisanje o njima,
 • Saradnja sa vaspitno – obrazovnim institucijama u cilju unapređenja njihovog rada,
 • Organizovanje humanitarnih akcija u cilju pomoći socijalno ugroženim pojedincima i porodicama,
 • Saradnja sa drugim NVO, mjesnim kancelarijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu u cilju popularizacije opštine Pljevlja,
 • Popularizacija rada na uređivanju dječijih igrališta, rekreativnih staza, parkova, korita rijeka i naselja,
 • Popularizacija i rad sa mladima na uključivanju u sv sfere društvenog života kroz ispitivanje njihovih potreba.

Član 8

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu piše Nevladina organizacija u sredini pečata piše PV Informer.

 UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9

Organi  udruženja  su Skupština i Predsjednik.

SKUPŠTINA

Član 10

Skupština  je najviši organ upravljanja udruženja.

Član 11

Skupštinu čine svi članovi organizacije.

Član 12

Ovlašćenje Skupštine :

– usvaja Statut udruženja;

– usvaja izmjene i dopune Statuta;

– bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje;

– birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа;

– odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;

– usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

– usvаjа godišnji finansijski izvještaj;

– odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 13

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština se redovno saziva jednom u toku godine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Sjednica skupštine se saziva pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja skupštine i predlogom dnevnog reda. Sjednicom predsjedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sjednice.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 14

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno  50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova udruženja.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

Član 15

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 16

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti svaki član Skupstine kao i predsjednik.

Član 17

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih  članova udruženja.

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 18

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 19

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje  50 posto plus jedan članova udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 20

Odsutni član može glasati i pisanim putem.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjedavajući je dužan je da upozna članove  koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Član 21

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

–     oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;

–     o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;

–     o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;

–     u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana  iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja  cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 22

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

–     mjesto i dan održavanja

–     dnevni red

–    imena prisutnih članova

–    lično ime predsjedavajućeg

–     lično ime zapisničara

–     tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

–     rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

–     konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

–     izdvojeno mišljenje članova

–     vrijeme završetka

Član 23

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 24

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 25

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja  kao dokument trajne vrijednosti.

PREDSJEDNIK

Član 26

Predsjednik se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od četiri godine.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika udruženja.

OVLAŠĆENJA  PREDSJEDNIKA

Član 27

Predsjednik:

–    zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;

–     odgovara za zakonitost rada;

–     vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;

–     podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;

–     obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

ODGOVORNOST PREDSJEDNIKA

Član 28

Predsjednik odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, predsjednik je dužan podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

RAZRIJEŠENJE PREDSJEDNIKA

Član 29

Predsjednik može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

1.   Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja

2.   Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju , ili ako je usled toga mogla nastati šteta.

3.   Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove  i poslove iz svog djelokruga.

Član 30

O razriješenju Predsjednika odlučuje skupština udruženja.

Odluka Skupštine udruženja o razrješenju Predsjednika je konačna.

SLUŽBENICI (OSOBLJE)

Član 31

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta  koji donosi Skupština udruženja.

POVEZIVANJE

Član 32

Udruženje  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

Član 33

Udruženje stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 34

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština udruženja većinom glasova.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova udruženja vodi se registar članova .

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 35

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju  nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.

Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 36

Član ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja  odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja .

Član 38

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Član 39

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 40

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.